کودکی که پس از سقوط از طبقه ۱۳ زنده ماند! +فیلم

[ad_1]

کودک خردسال چینی که پس از سقوط روی حفاظ فلزی بالکن یکی از طبقات در ارتفاع ۳۷ متری فرود آمده بود نجات یافت.

[ad_2]

Source link