کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا تشکیل شد

[ad_1]

کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا به ریاست محمد نهاوندیان تشکیل شد.

[ad_2]

Source link