پروژه بقا

[ad_1]

-مذاکره تبدیل به ابزاری برای حل بحران مشروعیت و کارآمدی اصلاح طلبان شده است

– اصلاح طلبان به دنبال بازتولید دوقطبی دلاور/ دلواپس برای فرار از پاسخ گویی به عملکردشان هستند

– از نگاه مردم، شعار مذاکره دولت روحانی، پوپولیستی و تبلیغاتی و وعده نسیه است

– دوقطبی اصلی جامعه کارآمدی/ ناکارآمدی است

– اصلاحات ، مذاکره را برای بقای هویتی و سیاسی خود به گروگان گرفته

– شان دستگاه  دیپلماسی کشور فراتر از بازی های سیاسی و مطامع گروه های مختلف است

[ad_2]

Source link