محسن رضایی: مردم را به قیام برای فقرزدایی وادار کنید

[ad_1]

رضایی گفت: مردم باید قیام کنند؛ یک زمانی قیامشان سیاسی بود و یک زمانی دفاعی بود؛ الان باید اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری باشد.

[ad_2]

Source link