محسن رضایی: ساختار مدیریتی کشور باید تغییر یابد

[ad_1]

دبیر مجمع تشخیص گفت: ما نیازمند تحول هستیم و ساختار مدیریتی کشور در اقتصاد و فرهنگ باید تغییر یابد. در بخش نظامی و امنیتی ما شاهد حکمرانی مردمی هستیم، ولی در اقتصاد و فرهنگ این گونه نیست.

[ad_2]

Source link