قرآن کریم درباره انواع غذا‌ها چه می‌فرماید؟

[ad_1]

غذا و تغذیه در آموزه‌های دینی همچون سایر موضوعات، مورد توجه قرار گرفته است. مبداء پیدایش غذا از جانب خداوند است که جهت تندرستی، تداوم حیات و توانمندی در انجام تکالیف به انسان عطا شده است.

[ad_2]

Source link