عکس: گیاهی همیشه سبز که قدمت ۳هزار ساله دارد

[ad_1]

yareta گیاهی همیشه سبز که قدمت ۳هزار ساله دارد، ژنتیکی شبیه به جعفری دارد، ترکیب خزه مانندش از هزاران غنچه درهم روییده روی ساقه بلند تشکیل شده که میتواند وزن انسان را تحمل کند

[ad_2]

Source link